2463 Người đang Online

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc

lĩnh vực ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh

thông tin và truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

của Công đoàn Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước

của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

thuộc lĩnh vực Kiểm toán nhà nước

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

lĩnh vực lao động và xã hội

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa