26525 Người đang Online

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015, gồm có 03 điều, cụ thể như sau:

 Ngày 20/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ.

Luật QL, SDVK, VLN, CCHT, gồm 08 chương, 76 điều.

Luật TNBTCNN năm 2017 gồm 09 chương, 78 điều. Bố cục của Luật cụ thể như sau:

Luật TGPL năm 2017 (sau đây viết gọn là Luật TGPL năm 2017), gồm 08 chương, 48 điều, được bố cục như sau:

 

Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua ngày 25/11/2015.

 

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí.

 Với 86,23% phiếu tán thành, ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật trưng cầu ý dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí.

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Đây là một trong những luật quan trọng thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết số 49-NQ/TW về hoạt động tố tụng  theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của TAND theo quy định của Luật tổ chức TAND năm 2014, nhằm xây dựng nền tư pháp vững mạnh, trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ quyền công lý, quyền con người; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động xét xử.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vừ A Chía
Ghi rõ nguồn www.congan.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này