Thiên Thành Phát dịch vụ sửa nhà chuyên nghiệp : https://thienthanhphatco.com/cai-tao-sua-nha-da-nang/

Cửa lưới chống muỗi Akado https://akado.vn/

Dịch vụ thuê xe máy đà nẵng Bình Minh 

Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của lực lượng Công an

kinh nghiệm tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh lai châu
(Ngày đăng :23/09/2022 9:10:38 SA)


Công an xã Nậm Xe, huyện phong thổ vận động nhân dân tự giác giao nộp súng tự chế

Hiện nay người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 886 người, thuộc 16 dân tộc đại diện cho 20 dân tộc trong tỉnh trong đó, nhiều nhất là dân tộc Thái 278 người, dân tộc Mông 265, dân tộc Giao 141 người, dân tộc Hà Nhì 49 người, dân tộc Dáy 36 người, dân tộc La Hủ 30 người, dân tộc Khơ Mú 18 người, dân tộc Lự 16 người, dân tộc Lào 15 người, dân tộc Mảng 13 người, dân tộc Cống 3 người, dân tộc Si La 02 người, dân tộc Tày 02 người, dân tộc Hoa 01 người, dân tộc Kháng 01 người.

Có thể thấy rằng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, là trung tâm đoàn kết và là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc tại cơ sở. Thực tế công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng quan trọng là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – trật tự của địa phương. Bên cạnh đó, người có uy tín cũng đi đầu trong vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó khăn, xây dựng gia đình, tổ dân phố, bản văn hóa, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Một trong những phong tục, tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu là phát nương làm rẫy, săn bắt thú rừng với mực đích là bảo vệ mùa màng, nương rẫy và cũng là để lấy thịt làm thực phẩm. Vì vậy, đồng bào dân tộc thiểu số thường tìm tòi, tự chế ra các loại vũ khí như: súng săn, cung nỏ, súng hơi cồn, bẫy kiềng, súng cao su.....

Thực hiện Nghị định số 79/NĐ/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 16/2018/TT- BCA ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Đồng thời Công an tỉnh xác định rõ đặc điểm ở các xã sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Lai Châu chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên người dân ở đây vẫn còn giữ nhiều tập tục truyền thống mang tính chất sắc tộc không dễ thay đổi ngay được, khả năng nhận thức các vấn đề xã hội còn hạn chế, sự bất đồng về ngôn ngữ giao tiếp cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Do đó công an tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, công tác truyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thông qua các cuộc họp tổ dân phố, thôn, bản và các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng pano, áp phích, khẩu hiệu; kết hợp với tranh thủ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín, các chức sắc tôn giáo góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp, trong đó, chú trọng việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở thực hiện “4 cùng” với Nhân dân; phân công những đồng chí có năng lực, trình độ và biết tiếng dân tộc để tuyên truyền, vận động, tranh thủ người uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Qua các đợt tăng cường cơ sở, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được gắn bó. Đó là cơ sở để lực lượng Công an tranh thủ, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Với sự nỗ lực và đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2017 đến nay Công an tỉnh Lai Châu đã vận động Nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi được 3.225 súng tự chế 783 súng hơi cồn, 04 súng thể thao, 05 súng hơi, 1.187 kíp mìn, 158 nòng súng, 116 bẫy kiềng, 62 vũ khí thô sơ, 10 công cụ hỗ trợ, 4 xung điện, 25 súng cao su....

Có được kết quả trên là do sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, bà con, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đặc biệt là kết của cuộc vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó điển hình là Ông Phản Phủ Ngan, Trưởng bản San Gì xã Nậm Xe, Phong Thổ đã vận động đồng bào dân tộc thuộc bản mình tự giác giao nộp 24 khẩu súng các loại cho Công an xã.

Những kết quả trên cho thấy, việc tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả vận đọng giao ộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh. Qua công tác tranh thủ người có uy tín tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác tranh thủ người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành trong các hệ thống chính trị ở địa phương nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong vận động, tranh thủ nười có uy tín tích cực tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.

Hai là, phải coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng khác ở địa phương nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”..

Ba là, công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANQ nói chung và trong giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói riêng phải thực hiện theo đúng phương châm “Vừa tuyên truyền, vừa thuyết phục, lôi kéo” lấy việc thực hiện, người thực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động; bản thân và gia đình người uy tín phải gương mẫu, đi đầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bốn là, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm các chế độ chính sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để kịp thời động viên khích lệ họ tích cực cộng tác với lực lượng Công an. Hàng năm, tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các trưởng bản, trưởng dòng họ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Năm là, cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền, vận động đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số phải am hiểu về phong tục, tập quán, tình hình địa bàn cơ sở; phải thực hiện “4 cùng” với Nhân dân. Như vậy, mới làm tốt công tác dân vận, tranh thủ được người có uy tín, nắm bắt được tình hình thực tế ở địa phương, qua đó, phát huy được tầm ảnh hưởng của người có uy tín.

Tin liên quan

Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy” tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên(29/09/2022 9:40:43 CH)

Đảng ủy Công an huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII(29/09/2022 10:32:05 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương(22/09/2022 7:44:28 SA)

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm chính sách Bảo hiểm xã hội đối với CBCS. (24/09/2022 3:09:19 CH)

Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.(23/09/2022 11:39:01 SA)

Tin mới nhất

Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy” tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên(29/09/2022 9:40:43 CH)

Đảng ủy Công an huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII(29/09/2022 10:32:05 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương(22/09/2022 7:44:28 SA)

Tiếp xúc tranh thủ chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đạo Tin lành đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu(29/09/2022 10:54:46 CH)

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm chính sách Bảo hiểm xã hội đối với CBCS. (24/09/2022 3:09:19 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa