Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Nội dung

Tên thủ tục hành chính Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
1. Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh; Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an.
2. Đối tượng thực hiện Cá nhân.
3. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh.
4. Trình tự thực hiện 1. Trách nhiệm của đối tượng và thân nhân đối tượng:
- Lập bản khai theo mẫu quy định.
- Nộp các giấy tờ theo quy định cho Công an huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Bảo đảm tính trung thực của bản khai, các giấy tờ có liên quan và chịu trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.
2. Trách nhiệm của Công an các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ:
a. Công an huyện, thành phố:
- Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn;
-Tổ chức xác minh, lập danh sách, gửi hồ sơ, báo cáo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tiếp nhận hồ sơ do Công an huyện, thành phố chuyển đến;
- Tổ chức thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và lập hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 8/11/2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (gọi tắt là TT05) gửi về Cục Tổ chức cán bộ.
-Tiếp nhận hồ sơ do Cục Tổ chức cán bộ đã giải quyết chuyển về; tổ chức trao Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng hoặc thân nhân đối tượng  và thanh quyết toán theo qui định.
- Chuyển 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và chi trả trợ cấp hàng thángtheo quy định.
c. Cục Tổ chức cán bộ:
-Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đến.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần; chế độ trợ cấp hàng tháng; lưu trữ 01 bộ hồ sơ và chuyển hồ sơ đã giải quyết về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
-Tổng hợp đề nghị của các đơn vị về quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần gửi Cục Kế hoạch và Tài chính để làm căn cứ lập dự toán kinh phí.
d. Cục Kế hoạch và Tài chính:
- Phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ lập dự toán kinh phí và đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí đảm bảo theo quy định.
- Tiếp nhận kinh phí Bộ Tài chính cấp; cấp phát cho Công an đơn vị, địa phương thực hiện và hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán theo quy định.
5. Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân ra quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ trợ cấp một lần; cấp số hồ sơ hưởng chế độ hưu trí; cấp giấy chứng nhận hưu trí; cấp giấy giới thiệu hưởng chế độ hưu trí; ra quyết định truy trả lương lưu, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tử tuất một lần (hoặc hàng tháng) đối với các đối tượng đã từ trần.
6. Lệ phí Không.
7. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp bao gồm:
1. Bản khai cá nhân của đối tượng theo mẫu số 01; đối với đối tượng đã từ trần thì thân nhân đối tượng khai theo mẫu số 05 (theo TT05), bản khai lập thành 03 bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
2. Một hoặc một số giấy tờ gốc, hoặc được coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xác nhận của Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) làm căn cứ xét duyệt phải đủ yếu tố xác định được thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân sau đây:
- Lý lịch cán bộ, hoặc lý lịch quân nhân, hoặc lý lịch Đảng viên;
- Quyết định thôi việc, xuất ngũ;
- Các giấy tờ liên quan khác có thể chứng minh được quá trình công tác trong Công an nhân dân và diễn biến tiền lương như: quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; giấy chiêu sinh vào học tại các trường Công an nhân dân; danh sách cán bộ; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, giấy chứng nhận thương binh (đối với đối tượng là thương binh)…
- Trường hợp không còn giấy tờ để xác định được thời gian công tác trong Công an nhân dân, hoặc Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của đơn vị công tác (cấp Vụ, Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương) trước khi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thôi việc, xuất ngũ,
- Huân, Huy chương kháng chiến (hoặc giải phóng) và các hình thức khen thưởng khác.
- Giấy chứng tử hoặc báo tử (đối với trường hợp đã từ trần).
3.Văn bản đề nghị xét hưởng chế độ (kèm danh sách) của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú theo mẫu số 02.
II. Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội xã hội tỉnh, thành phố nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú để quản lý và chi trả gồm:
1. Giấy giới thiệu của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.
2. Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.
3. Bản khai cá nhân theo mẫu số 01.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, gồm cả thời gian phục vụ trong Quân đội nhân dân sau đó chuyển sang Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, hiện không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau, được thực hiện trợ cấp hàng tháng quy định tại Điều 4 hoặc trợ cấp một lần quy định tại Điều 5 Quyết định này:
a. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 công tác trong Công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;
b. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp một lần.
2. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, gồm cả thời gian phục vụ trong Quân đội nhân dân sau đó chuyển sang Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn:
a. Những người có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, sau đó tiếp tục công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.
b. Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12//2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng.
c. Những người có dưới 15 năm công tác trong Công an  nhân dân, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.
9. Căn cứ pháp lý 1. Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
2. Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 8/11/2020 của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai cá nhân của đối tượng theo đề nghị hưởng theo mẫu số 01. Trường hợp đối tượng đã trừ trần thì nhân nhân đối tượng khai theo mẫu số 05.
11. Kết quả thực hiện Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng.
 

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
Số kí hiệu:118
Ngày ban hành:05/03/2023
Số kí hiệu:117
Ngày ban hành:05/03/2023
Số kí hiệu:116
Ngày ban hành:05/03/2023
Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập176
  • Hôm nay48,375
  • Tháng hiện tại762,151
  • Tháng trước695,078
  • Tổng lượt truy cập9,709,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down