Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”

Quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/2/2022 của Bộ Chính trị

Thứ hai - 20/03/2023 03:44
Ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lai Châu
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lai Châu
Ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt nội dung Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghe báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/2/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/2/2022 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, trong đó: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; có nhiều giải pháp quan trọng, toàn diện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Tổ chức bộ máy Công an nhân dân tiếp tục được kiện toàn tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Ở Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng được hoàn thiện, toàn diện, sát thực tiễn.
Tại Hội nghị, Các đại biểu tập trung tham luận làm rõ kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 12NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định, Nghị quyết số 12NQ/TW của Bộ Chính trị là nghị quyết chuyên đề về một ngành, lĩnh vực nhưng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị. Việc ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, là một nhiệm vụ chính trị cam go, quyết liệt, cần nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi Đảng phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện.
Đồng chí đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nghiên cứu xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả 27 đề án hiện đại hóa các hệ lực lượng Công an nhân dân, danh mục các dự án đầu tư đến năm 2030 và 63 đ
Ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt nội dung Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghe báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/2/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/2/2022 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, trong đó: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; có nhiều giải pháp quan trọng, toàn diện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Tổ chức bộ máy Công an nhân dân tiếp tục được kiện toàn tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Ở Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng được hoàn thiện, toàn diện, sát thực tiễn.
Tại Hội nghị, Các đại biểu tập trung tham luận làm rõ kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 12NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định, Nghị quyết số 12NQ/TW của Bộ Chính trị là nghị quyết chuyên đề về một ngành, lĩnh vực nhưng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị. Việc ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, là một nhiệm vụ chính trị cam go, quyết liệt, cần nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi Đảng phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện.
Đồng chí đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nghiên cứu xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả 27 đề án hiện đại hóa các hệ lực lượng Công an nhân dân, danh mục các dự án đầu tư đến năm 2030 và 63 đề án của công an địa phương về xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện…
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tiến độ, hiệu quả các đề án được giao.
ề án của công an địa phương về xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện…
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tiến độ, hiệu quả các đề án được giao.

Tác giả: Chí Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập232
  • Hôm nay55,328
  • Tháng hiện tại1,073,566
  • Tháng trước1,583,305
  • Tổng lượt truy cập14,678,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down