Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”

Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2023

Thứ bảy - 01/04/2023 07:06
Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2023 “Về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu.
Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2023
Ngày 27/3/1957 là thời điểm đánh dấu sự ra đời của một đơn vị chuyên trách đầu tiên của lực lượng hồ sơ CAND, nhưng thực chất công tác hồ sơ đã có ngay từ khi lực lượng CAND mới được thành lập (19/8/1945). Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH, lực lượng hồ sơ CAND được hình thành, tôi luyện, từng bước trưởng thành đáp ứng mọi yêu cầu của các lực lượng nghiệp vụ và phục vụ nhân dân.
Cùng với quá trình ra đời và phát triển của lực lượng Hồ sơ CAND, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã từng bước được kiện toàn, phát triển và luôn được xác định có vị trí, vai trò quan trọng trong tổng thể các mặt công tác nghiệp vụ công an. Trong mọi hoàn cảnh, Chi bộ phòng Hồ sơ đã luôn làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu của từng lực lượng, gắn bó và phục vụ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu. Trong mỗi chiến công của lực lượng Công an Lai Châu có sự đóng góp thầm lặng, hiệu quả, trách nhiệm của  mỗi cán bộ, đảng viên Hồ sơ. Thông tin, hồ sơ, tài liệu do cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cung cấp đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén, phương tiện chiến đấu, là căn cứ pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong các kế hoạch, các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng của Công an Lai Châu. 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an tỉnh, Ban chấp hành chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ luôn quan tâm, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; đề cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị gương mẫu, đi đầu, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 các khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây là những vấn đề rất cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch và ngày càng vững mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ thực sự trong sạch vững mạnh, có đủ phẩm chất, đạo đức, nắm vững nghiệp vụ, pháp luật và khoa học công nghệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Đại tá Sùng A Súa – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị giao ban công tác hồ sơ nghiệp vụ
Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 “Về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12). Đây là một Nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, bám sát quan điểm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Công an tỉnh, Chi bộ phòng Hồ sơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cần tiến hành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Chi bộ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị.
Nhờ triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nên việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã được thể hiện rõ nét. Qua học tập, quán triệt toàn thể đảng viên, CBCS đã nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng thời vận dụng vào thực tiễn công tác, tyaoj nên sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ từ “nhận thức” đến “hành động” quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chi bộ đã chỉ đạo các tổ đảng cụ thể hoá nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đội nghiệp vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân theo quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và giám sát hoạt động của Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018. Trong quá trình thực hiện, các cấp uỷ đã quán triệt nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, phát huy trí tuệ tập thể để bàn bạc, thảo luận, thống nhất đối với những đề xuất trọng tâm, quan trọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Với sự phân công, phân nhiệm khoa học, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị và quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã và đang tạo hiệu ứng thi đua tích cực trong toàn lực lượng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu. Cấp ủy lãnh đạo đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương, Quy định số 122-QĐ/ĐU, ngày 19/05/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của chi bộ; gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản, chiến lược, chống là quan trọng, cấp bách, đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín của lực lượng CAND. Từ đó đã tạo sức mạnh đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hồ sơ nghiệp vụ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để từng bước chính quy, hiện đại trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 19/11/2020 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân trong tình hình mới. Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác hồ sơ nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, giảm thời gian, thủ tục hành chính cho cán bộ làm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ. Trong năm 2022, Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện sáng kiến ứng dụng kỹ thuật trong tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu nghiệp vụ”. Nếu như trước đây, để thực hiện công tác lập đăng ký quản lý hồ sơ nghiệp vụ, mỗi cán bộ làm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm khi được phân công giao nhiệm vụ lập hồ sơ đều phải gửi yêu cầu tra cứu về phòng Hồ sơ nghiệp vụ để thu thập thông tin. Quá trình thực hiện mỗi CBCS đều phải trực tiếp đến phòng Hồ sơ nghiệp vụ để gửi và nhận kết quả (phải đi lại 2 lần).Việc gửi và nhận mất rất nhiều thời gian, công sức của CBCS. Tuy nhiên, từ khi áp dụng giải pháp của sáng kiến là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại, thời gian, công sức, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ.

Chi bộ Phòng Hồ sơ tặng quà cho hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà mới theo Đề án 645
Tiếp tục cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Chi bộ đã chỉ đạo tập trung triển khai hệ thống phần mềm thuộc Dự án “Xây dựng hoàn thiện hệ thống CSDL nghiệp vụ ứng dụng công nghệ sinh trắc học, kết nối đồng bộ thông tin phục vụ công tác của lực lượng CAND”; triển khai dự án “Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”. Đặc biệt, Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch Mở đợt cao điểm “ 70 ngày, đêm” thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CAND (27/3/1957-27/3/2023). Mục tiêu hướng tới là đổi mới công tác hồ sơ nghiệp vụ, tập trung chuyển đổi phương thức quản lý thủ công sang quản lý thông tin nghiệp vụ trrên máy tính. Nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ bảo đảm “đúng, đủ, đồng bộ”. Đưa việc số hóa hồ sơ lưu trữ vào nền nếp, thường xuyên nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023, Tập thể Ban chấp hành chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi điều kiện, khả năng về nguồn lực, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ theo kịp chuyển đổi số, từng bước đưa hoạt động lưu trữ truyền thống tiến lên, song hành với lưu trữ điện tử, chuyển đổi nhanh trạng thái từ quản lý hồ sơ nghiệp vụ thủ công sang quản lý thông tin hồ sơ nghiệp vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Chi bộ đặc biệt coi trọng yếu tố con người, xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, được đào tạo bài bản, có trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, vượt khó, sáng tạo; phát huy vai trò của người đứng đầu chi bộ, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, thường xuyên tu dưỡng “tự soi, tự sửa", rèn luyện phẩm chất đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, phấn đấu xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những khó khăn, trở ngại và thách thức nhiều hơn, phức tạp hơn. Ở trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt còn phức tạp hơn; đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận nhân dân, tạo áp lực gia tăng tội phạm. An ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó dự đoán; âm mưu, hoạt động của các thế lực ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang nhân dân trong đó có lực lượng Công an nhân dân. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ tác động sâu sắc, đa chiều đến môi trường an ninh, trật tự, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu.
Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 12 đặt ra; trong đó chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, xác định đây là nội dung quan trọng để “soi chiếu” chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong các nhiệm kỳ và hằng năm của Chi bộ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trước Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 12.
Hai là, xác định tinh thần chung để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 là: “ Vấn đề nào đã rõ, có chủ trương rồi thì phải triển khai thực hiện quyết liệt, trách nhiệm; vấn đề nào còn khó khăn, vướng mắc thì tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cùng nhau bàn bạc, tìm ra biện pháp giải quyết; khức phục triệt để tình trạng cấp ủy, người đứng đầu đơn vị “trông chờ”, “ỷ lại” vào cấp trên, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp ủy cấp trên hoặc cơ quan, đơn vị khác.
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hoàn thiện tổ chức, bộ máy; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ đảm bảo chuyên trách và chuyên sâu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ về nghiệp vụ, pháp luật và nắm vững quy trình công tác hồ sơ, nắm vững và làm chủ được khoa học công nghệ để từng bước đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND nề nếp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Bốn là, đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả toàn diện công tác hồ sơ nghiệp vụ; đổi mới cách làm, tư duy, phương pháp; từng bước giải quyết được những vấn đề tồn tại của lực lượng hồ sơ trong những năm qua. 
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong các khâu đăng ký, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ tài liệu nghiệp vụ; bên cạnh đó phải gắn công tác lưu trữ truyền thống với việc lưu trữ điện tử hiện đại để công tác hồ sơ nghiệp vụ ngày càng phục vụ có hiệu quả hơn nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động để thực hiện Nghị quyết số 12 đạt hiệu quả cao.
Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, làm chủ khoa học, kỹ thuật, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lai Châu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân trên quê hương đất Tổ.
Tập thể cấp uỷ, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Chi bộ Hồ sơ nghiệp vụ luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

 

Tác giả: Ban Biên tập, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập208
  • Hôm nay46,881
  • Tháng hiện tại769,160
  • Tháng trước1,583,305
  • Tổng lượt truy cập14,374,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down