2534 Người đang Online

THÔNG TƯ

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong

công tác bảo vệ bí mật nhà nước

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triền khai thi hành luật Bảo vệ bí mật nhà nước

NGHỊ ĐỊNH

Về công tác văn thư

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

LUẬT

BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc

lĩnh vực ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh

thông tin và truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

của Công đoàn Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước

của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa